headerphoto

Công bố khoa học     Các bài báo khoa học sau khi được Hội đồng khoa học chấp thuận sẽ được chọn đăng trên Kỷ yếu Hội nghị có chỉ số ISBN của NXB Đại học quốc gia TP.HCM. Những bài báo có chất lượng chuyên môn cao sẽ được xem xét công bố trong số đặc biệt của:


- Tạp chí Khoa học và Công nghệ

  (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

  (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (Mỹ)

Đăng ký tham gia Hội nghị và gửi bài tóm tắt:    15 – 05 – 2016     30 – 05 – 2016

Thông báo về việc chấp nhận bài tóm tắt:           05 – 06 – 2016

Hạn nộp bài toàn văn:                                          20 – 07 – 2016

Thông báo về việc chấp nhận bài toàn văn:         05 – 09 – 2016

Hội thảo:                                                               18 – 11 – 2016 

 


 


Nhà Tài Trợ