headerphoto

Ban tổ chức


CHỨC DANHHỌ TÊN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC PGS.TS. Phan Đình Tuấn
THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC TS. Vũ Xuân Cường
PGS.TS. Trần Viết Hoàng
ThS. Đậu Khắc Liêm
TS. Hồ Thị Thanh Vân
TS. Đinh Thị Nga
ThS. Lê Thị Phụng
ThS. Nguyễn Duy Châu
ThS. Lê Trung Tri
CN. Nguyễn Thị Thu Hằng
CN. Nguyễn Cửu Long Giang
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GS.TSKH. Lê Huy Bá
GS.TSKH. Phan Liêu
GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên
GS.TS. Nguyễn Văn Phước
GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng
PGS.TS. Phan Đình Tuấn
PGS.TS. Trần Viết Hoàng
PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn
PGS.TS. Đào Xuân Lộc
PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ
PGS.TS. Ngô Mạnh Thắng
PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà
PGS.TS. Phạm Xuân Lan
PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi
PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm
TS. Vũ Xuân Cường
TS. Hồ Thị Thanh Vân
TS. Trần Thanh Hùng
TS. Hoàng Thị Thanh Thúy
TS. Nguyễn Văn Tiến
TS. Hồ Trọng Tiến
TS. Lý Cẩm Hùng
TS. Trần Hậu Vương
BAN THƯ KÝ TS. Đinh Thị Nga (Trưởng Ban)
TS. Lê Hữu Quỳnh Anh
TS. Nguyễn Lữ Phương
CN. Nguyễn Công Hiếu
ThS. Hứa Nguyễn Phúc
CN. Đỗ Thị Phương
CN. Nguyễn Hoàng Phượng Ly
CN. Đỗ Uyển Nhi

Nhà Tài Trợ