headerphoto

Các chủ đề Hội nghịHỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN 3

CHỦ ĐỀ: "QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG XANH" (SEMREGG 2016) 

Các chủ đề của Hội nghị bao gồm (nhưng không giới hạn) các lĩnh vực dưới đây:

v Quản lý Môi trường và Kỹ thuật môi trường

v Biến đổi khí hậu

v Vật liệu mới và năng lượng tái tạo

v Địa chất và chế biến khoáng sản

v Hệ thống thông tin và viễn thám

v Trắc địa bản đồ

v Quản lý đất đai

v Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường

v Khí tượng thủy văn

v Tài nguyên nước, Biển & Hải đảo

 

 

 

 


Nhà Tài Trợ